Nhảy đến nội dung

 1. UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020.
 2. Tổ chức Giải Bóng bàn toàn quốc năm 2020 tại  Lạng Sơn
 3. Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19
 4. Triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
 5. Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
 6. Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 337/TB-VPCP ngày 21/9/2020 của Văn phòng Chính phủ
 7. Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới (1950 - 2020)
 8. Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT
 9. Kế hoạch thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020
 10. Bãi bỏ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh
 11. Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp
 12. Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em
 13. Phối hợp tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh
 14. Tăng cường quản lý khai thác rừng trồng trên phần diện tích đất tranh chấp, lấn chiếm giữa Công ty Lâm nghiệp và người dân
 15. Chỉ đạo khai thác, sử dụng các phần mềm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành
 16. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
 17. Tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 9/2020
 18. Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 19. Kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn
 20. Tăng cường quản lý an toàn kết cấu công trình sau sự cố sập đổ cổng điểm Trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh Lào Cai