Nhảy đến nội dung

 1. Kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 953/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020
 2. Quyết định ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021
 3. Chỉ đạo đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã
 4. Thủ tướng chỉ thị tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021
 5. Kiện toàn Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh Lạng Sơn
 6. UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao hiệu quả tiếp nhận vào làm công chức
 7. Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo
 8. Phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
 9. Tỉnh ủy Lạng Sơn quyết định về việc phân công cán bộ định kỳ dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở
 10. Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030
 11. Phê duyệt Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025
 12. Tình hình giá cả thị trường Lạng Sơn tháng 12/2020
 13. Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
 14. Kiện toàn Tổ công tác tiếp công dân phục vụ  Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 15. Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố tỉnh Lạng Sơn
 16. Thủ tướng Chính phủ quyết định về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020
 17. UBND tỉnh chỉ đạo đảm bảo thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu khi phương tiện Trung Quốc sang cửa khẩu Tân Thanh giao hàng
 18. Tổ chức thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh vụ Đông Xuân 2020 - 2021
 19. Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2021
 20. Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025