Nhảy đến nội dung

 1. Thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lạng Sơn
 2. Kiện toàn Tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn
 3. Phân bổ gạo cho các huyện, thành phố để hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ đợt 1 năm học 2020-2021
 4. UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định cập nhật của Việt Nam
 5. UBND tỉnh chỉ đạo tập trung, đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ các công ty lâm nghiệp bàn giao về địa phương
 6. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 7. Ban hành danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 8. Kế hoạch kiểm tra công tác quốc phòng địa phương năm 2020
 9. Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ
 10. Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các huyện, thành phố năm 2020
 11. Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm
 12. Chỉ đạo tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh
 13. Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
 14. Cắt giảm thời hạn giải quyết 125 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện
 15. Cắt giảm thời hạn giải quyết 125 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện
 16. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
 17. Tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai tại Công văn số 109/TWPCTT ngày 09/9/2020
 18. Phê duyệt bổ sung Danh mục cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 19. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong vận chuyển hàng hóa nhập lậu qua dịch vụ bưu chính
 20. Phê duyệt Danh mục cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường