Nhảy đến nội dung

 1. Chỉ đạo tổ chức Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2021
 2. Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh năm 2020
 3. Chỉ thị về việc thực hiện chủ đề năm 2021 “siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”
 4. Kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2021 trên địa bàn tỉnh
 5. Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19
 6. Tổ chức thực hiện Chỉ thị số của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn
 7. Chỉ đạo tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải
 8. Kết quả thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021", năm 2020
 9. Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế giai đoạn 2021-2025
 10. Triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
 11. UBND tỉnh thành lập Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh
 12. Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2021
 13. Thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tết năm 2021
 14. Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
 15. Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế
 16. Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với sản phẩm thạch đen xuất khẩu sang Trung Quốc
 17. Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2021
 18. Kế hoạch về hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2021
 19. Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, tạo điều kiện theo quy định cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá
 20. Kết quả triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước năm 2020