Nhảy đến nội dung

 1. Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 tỉnh Lạng sơn
 2. Kế hoạch tổng kết Đề án 500
 3. UBND tỉnh phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN giai đoạn 2020 - 2025
 4. Chỉ đạo tăng cường phối hợp, hoàn thiện hạ tầng bến bãi và dịch vụ phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
 5. Tăng cường các biện pháp phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn
 6. Chỉ đạo thông quan xuất nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu phụ Na Hình, huyện Văn Lãng
 7. Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh bổ sung các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 8. Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025
 9. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 309/TB-VPCP ngày 24/8/2020 của Văn phòng Chính phủ
 10. Kế hoạch triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực khí tượng thủy văn ban hành năm 2020 trên địa bàn tỉnh
 11. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
 12. Quyết định công nhận 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
 13. Công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
 14. Thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2020
 15. Phê duyệt sửa đổi một số quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền Sở Khoa học và Công nghệ
 16. Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020
 17. Kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2
 18. Giải thể 02 Chốt kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Đình Lập
 19. Quyết định kết thúc vùng cách ly y tế tại khu 7, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập
 20. Tổ chức thực hiện chỉ đạo của Bộ NN&PTNT về triển khai Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2020-2025