Nhảy đến nội dung

 1. UBND tỉnh ban hành quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
 2. Kết quả 3 năm (2017-2020) thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 3/10/2017 của Chính phủ
 3. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án“Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”
 4. Kết quả công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 2020, nhiệm vụ năm 2021
 5. Kết quả thực hiện Đề án xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020
 6. Thủ tướng phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
 7. Kê hoạch tổ chức hội nghị bàn giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn
 8. Phối hợp triển khai hỗ trợ bộ đầu thu truyền hình số vệ tinh cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại tỉnh
 9. Thủ tướng phê duyệt Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030
 10. Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 11. Chính phủ ban hành Nghị quyết về chính sách phát triển nghề công chứng
 12. Tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
 13. Kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 trên địa bàn tỉnh
 14. Tăng cường quản lý việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết
 15. Công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong năm 2021
 16. Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn.
 17. Kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2021
 18. Tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 11/2020
 19. Thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập KAZUO Lạng Sơn
 20. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021