Nhảy đến nội dung

 1. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
 2. Kiện toàn Tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài
 3. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường trong nuôi trồng thủy sản
 4. Chỉ đạo khẩn trương hoàn thành lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện
 5. chỉ đạo thực hiện hoạt động cứu trợ đúng mục đích, đúng đối tượng
 6. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kiến nghị của HĐND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030
 7. Kiện toàn Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh
 8. Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư
 9. Phê duyệt Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025
 10. Chỉ đạo thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 367/TB-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ
 11. Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng
 12. Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022
 13. Phê duyệt Kế hoạch sửa chữa đường tỉnh, đường huyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn năm 2021  - 2025
 14. UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát các vi phạm pháp luật đất đai đối với mô hình du lịch kết hợp trang trại nghỉ dưỡng
 15. Tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục
 16. Kết quả các hoạt động Tết Trung thu trên địa bàn tỉnh năm 2020
 17. Quyết định phê duyệt Tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
 18. Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt công trình cấp nước sinh hoạt xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình
 19. Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện
 20. Kiện toàn thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh