Nhảy đến nội dung

 1. Công điện chủ động ứng phó với cơn bão số 4 năm 2020 (Bão Higos)
 2. Quyết định tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2020
 3. Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 4. Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
 5. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
 6. UBND tỉnh chỉ đạo phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL
 7. Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
 8. Thành lập Hội đồng định giá thường xuyên để định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Lạng Sơn
 9. Không trình bổ sung các nội dung chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách
 10. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 03/8 đến ngày 09/8/2020)
 11. Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
 12. Cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân năm 2020
 13. Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh
 14. Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
 15. Phê duyệt Danh mục cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 16. Chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác phòng, chống bệnh Dại ở động vật
 17. Thực hiện quản lý, sử dụng nguồn tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh
 18. UBND tỉnh ban hành hướng dẫn quy trình, thủ tục xét tặng Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”
 19. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Lạng Sơn
 20. Chỉ đạo tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ sinh hoạt cho Đội lái xe chuyên trách vận chuyển hàng hoá qua biên giới tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị