Nhảy đến nội dung

 1. UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị
 2. Tăng cường tổ chức ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới
 3. Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và chế độ thông tin báo cáo giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với UBND các huyện, thành phố
 4. Quyết định ban hành Thể lệ Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2021
 5. Triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020
 6. Kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn
 7. Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021
 8. Nghị định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
 9. UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy năm 2020
 10. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới
 11. Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng
 12. Triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ
 13. Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
 14. Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ
 15. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị
 16. Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ
 17. Triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai
 18. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020
 19. Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn
 20. Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị