Skip to main content

UBND tỉnh tổ chức tập huấn Luật Quốc phòng

Ngày 28/6/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Quốc phòng. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

Đ/c Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

 

Luật Quốc phòng 2018 số 22/2018/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 08/6/2018 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Luật có 7 chương, 40 điều, giảm 2 chương và 11 điều so với Luật Quốc phòng năm 2005. Luật chi phối toàn bộ hệ thống pháp luật về quốc phòng, tác động đến hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Luật Quốc phòng năm 2018 đã thể chế đầy đủ quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc; đồng thời đã cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, thống nhất với hệ thống pháp luật về quốc phòng, an ninh và pháp luật liên quan. Đặc biệt, Luật có nhiều quy định mới, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để tăng cường sức mạnh quốc phòng bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, hình thái chiến tranh tương lai có nhiều thay đổi, phát triển mới.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Luật Quốc phòng năm 2018 là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành tổ chức xây dựng và chỉ đạo hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Do đó, yêu cầu các báo cáo viên và các đại biểu cần tập trung nghiên cứu, thảo luận làm rõ những quy định của Luật, từ đó khẳng định, làm sâu sắc hơn đường lối, chính sách của Đảng trong Luật Quốc phòng năm 2018 và đề ra những giải pháp chủ yếu đề Luật đi vào cuộc sống, bền vững nhất, hiệu quả nhất, chú ý liên hệ thực tiễn của tỉnh.

 

Các đại biểu dự Hội nghị

 

Trong thời gian 01 ngày, Hội nghị quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng và các văn bản hướng dẫn liên quan: các Nghị định của Chính phủ về phòng thủ dân sự, Khu vực phòng thủ, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương; kết hợp quốc phòng kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng; Quy định tổ chức xây dựng kế hoạch biện pháp thực hiện động viên quốc phòng./.

 

Phương Linh