Skip to main content

Thành ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35CT/ TW ngày 30/5 2019 của Bộ Chính trị

Sáng 13/8/2019, Thành ủy Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35/CT-TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về việc Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Tại hội này, 101 đại biểu đã được lãnh đạo Thành ủy quán triệt các nội dung của Chỉ thị 35/CT-TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạc số 112-KH/TU, ngày16/7/2019 của Tỉnh ủy và kế hoạch số 145KHTU, ngày 8/8/2019 của Thành ủy Lạng Sơn về việc tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cũng trong khuôn khổ hội nghị này Thành ủy Lạng Sơn cũng đã thông qua các Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban văn kiện và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TPLS khóa XXIII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Các đại biểu tiếp thu tinh hần Chỉ thị số 35

 

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Thành ủy Lạng Sơn yêu cầu các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các chi Đảng bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TPLS cần quán triệt sâu sắc ý nghĩa, mục đích việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Yêu cầu các chi, đảng bộ cần chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng của cấp mình, nhất là về nhân sự phải đảm bảo tính kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của chi ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu; đảm bảo an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãnh phí, tiêu cực./.

 

Thanh Huệ