Skip to main content

 1. Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
 2. Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh
 3. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
 4. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 25/01 đến ngày 31/01/2021)
 5. Phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn năm 2021
 6. Chỉ đạo triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
 7. Kế hoạch tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
 8. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
 9. Phê duyệt danh sách chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thọ 100 tuổi và thọ 90 tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
 10. Tình hình giá cả thị trường tháng 01/2021
 11. Thành lập Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
 12. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
 13. UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2021
 14. Kế hoạch tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng
 15. Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Giải chạy bộ “Mẫu Sơn Jungle Paths” năm 2021
 16. UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy
 17. Phát động phong trào thi đua kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và 20 năm Ngày toàn dân PCCC
 18. Thủ tướng Chính phủ chỉ thị một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
 19. Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh 
 20. Thông báo hoãn tổ chức Lễ Khai mạc Festival Hoa Đào - Xuân Xứ Lạng  năm 2021