Skip to main content

 1. Tiếp tục ngăn chặn các đối tượng lợi dụng vận chuyển hàng hóa vi phạm qua đường bưu chính
 2. Chỉ đạo hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa
 3. Công điện về việc tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021 khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp
 4. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025
 5. Chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 44/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Tân Sửu
 6. Công điện của Thủ tướng về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người
 7. UBND tỉnh chỉ đạo đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
 8. Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện Kết luận số 93-KL/TW, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
 9. UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
 10. Kế hoạch Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
 11. Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030
 12. Thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
 13. UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021
 14. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025"
 15. Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2020
 16. Chỉ đạo tăng cường xuất nhập khẩu hàng hóa qua đường chuyên dụng Tân Thanh - Pò Chài
 17. Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2021
 18. Chỉ đạo phối hợp để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19
 19. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
 20. Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021