Skip to main content

 1. Một số kết quả sau 05 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh
 2. Kết quả thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ năm 2011 đến năm 2020
 3. Phê duyệt thay thế quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện
 4. UBND tỉnh điều chỉnh một số nội dung về triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
 5. Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam
 6. Chỉ đạo tăng cường công tác tổ chức, quản lý lễ hội năm 2021
 7. Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 8. Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
 9. Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2020 - 2030
 10. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
 11. Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
 12. Thành lập Hội đồng thẩm định kết quả thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn năm 2020
 13. UBND tỉnh ban hành quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
 14. Kết quả 3 năm (2017-2020) thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 3/10/2017 của Chính phủ
 15. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án“Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”
 16. Kết quả công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 2020, nhiệm vụ năm 2021
 17. Kết quả thực hiện Đề án xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020
 18. Thủ tướng phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
 19. Kê hoạch tổ chức hội nghị bàn giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn
 20. Phối hợp triển khai hỗ trợ bộ đầu thu truyền hình số vệ tinh cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại tỉnh