Skip to main content

 1. Tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
 2. Thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
 3. Kế hoạch Xúc tiến du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2021
 4. Tổ chức triển khai thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/BTGTU ngày 23/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 5. Kế hoạch kiểm tra việc triển khai, thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
 6. Thống nhất danh mục dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lạng Sơn, triển khai thực hiện trong năm 2021
 7. Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
 8. Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2021
 9. Quyết định thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện
 10. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản
 11. Tăng cường thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước
 12. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm quý IV và năm 2020
 13. Phê duyệt điều chỉnh tên sản phẩm OCOP được phân hạng tại Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của Ủy ban nhân tỉnh
 14. Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh
 15. Tình hình, kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2020
 16. Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021
 17. Kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
 18. UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi trên địa bàn
 19. Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2035
 20. Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy