Skip to main content

 1. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ
 2. Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
 3. Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 11/2020
 4. Chỉ đạo sau hội đàm với Chính phủ nhân dân Thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc ngày 25/11/2020
 5. Kết quả công tác tổ chức các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh giai đoạn 2016-2020
 6. Thủ tướng phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 – 2030
 7. UBND tỉnh chỉ đạo về quản lý, bảo vệ và khai thác công trình giếng khoan trên địa bàn tỉnh
 8. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp kiểm soát đối với thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch bệnh Covid-19
 9. Kết quả 3 năm thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
 10. Một số kết quả sau 05 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh
 11. Kết quả thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ năm 2011 đến năm 2020
 12. Phê duyệt thay thế quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện
 13. UBND tỉnh điều chỉnh một số nội dung về triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
 14. Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam
 15. Chỉ đạo tăng cường công tác tổ chức, quản lý lễ hội năm 2021
 16. Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 17. Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
 18. Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2020 - 2030
 19. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
 20. Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã