Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ngành tuyên giáo tỉnh Lạng Sơn báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020), ngày 27/6/2020, đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đoàn công tác ngành tuyên giáo của tỉnh Lạng Sơn tổ chức buổi lễ báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

 

New Picture (94).png

Đoàn công tác trang nghiêm trước Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Theo đó, đoàn công tác ngành tuyên giáo của tỉnh đã thành kính dâng hương, dâng hoa và bày tỏ lòng nhớ ơn đối với Bác Hồ kính yêu và các anh hùng đã cống hiến cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Trong những năm qua, ngành tuyên giáo của tỉnh luôn tích cực, chủ động triển khai tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu giúp việc cho cấp uỷ, mà trực tiếp, thường xuyên là Ban thường vụ, thường trực cấp uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn ổn định chính trị tư tưởng, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. Chú trọng tham mưu cho cấp ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, tập trung tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kịp thời sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương và các cấp ủy.

 

 

New Picture (95).png

Đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi      cảm tưởng tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Kịp thời quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, sai trái, chống phá của các thế lực thù địch; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên để định hướng theo hướng tích cực. Tập trung chỉ đạo có kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm, nhận thức sai trái, thù địch; tự giác học tập, rèn luyện để không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

 

Đức Luận