Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Nâng cao chất lượng quản lý, theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

New Picture (114).png

Ảnh minh họa

1. Cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn

 

Quản lý tiến độ công việc là một trong những công việc có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý điều hành của người lãnh đạo. Giúp cho người quản lý có thể nhìn nhận được hiệu quả, chất lượng của quá trình làm việc; có đánh giá được tiến trình công việc được thực hiện và hoàn thiện ở mức độ nào, xu hướng phát triển của công việc để từ đó đưa ra những định hướng, giải pháp trong tương lai; đồng thời tạo nên động lực làm việc cho mỗi cơ quan, mỗi bộ phận được giao nhiệm vụ, tạo sức ép khiến họ làm việc năng suất hơn, có trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn. Các công việc, nhiệm vụ được thực hiện một cách nhanh chóng và khoa học hơn, theo đúng tiến độ và mang lại hiệu quả cao; giúp phát hiện được những việc bỏ quên, sắp đến hạn, còn hạn hết hạn phải xử lý, hạn chế tối đa việc sót việc chưa hoàn thành.

 

Từ cơ sở lý luận nêu trên có thể thấy rằng công tác quản lý, theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các cơ quan đơn vị có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh đối với hoạt động của UBND tỉnh đạt được hiệu lực, hiệu quả.

 

Văn phòng UBND tỉnh đóng vai trò rất quan trọng trong việc tham mưu tổng hợp, giúp việc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, đất nước thực hiện nhiều cải cách trên mọi lĩnh vực, Chính phủ kiến tạo với phương châm đột phá về mọi mặt trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới, do đó tỉnh nhà đang đứng trước nhiều cơ hội, thuận lợi đan xen với khó khăn, thách thức, cùng sự nỗ lực, đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh cần có sự đổi mới tích cực, chuyển biến mạnh mẽ cả về chất và lượng, ngày càng trưởng thành trên mọi mặt đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.  

 

Để đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác trong tình hình mới, cán bộ, công chức Văn phòng UBND tỉnh đã có nhiều cố gắng trong công tác tham mưu, đề xuất giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo điều hành công việc có hiệu quả. Bên cạnh đó Văn phòng UBND tỉnh đã đặc biệt quan tâm đến cải cách hành chính, trong đó tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan, nhận thấy được tầm quan trọng của việc giám sát tiến độ thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBDN tỉnh các cơ quan, đơn vị, thì một giải pháp quản lý thông minh, khoa học là điều rất cần thiết, việc ứng dụng công nghê thông tin trong thực hiện quản lý, theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện bằng phần mềm chuyên dụng sẽ giúp việc giám sát được thực hiện nhanh gọn, hiểu quả, giảm tối đa thời gian tra cứu, tổng hợp, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh.

 

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu xây dựng phần mềm quản lý nhiệm vụ áp dụng triển khai đối với tất cả các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố để  theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao, kết quả thực hiện nhiệm vụ sẽ làm cơ sở để xem xét, đánh giá xếp loại thi đua của các cơ quan cuối năm do đó tạo được những hiệu quả tích cực. Góp phần thực hiện mục tiêu chung ngày càng nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong phục vụ, đảm bảo điều kiện làm việc của Lãnh đạo tỉnh.

 

2. Kết quả thực hiện

 

Ảnh minh họa

 

a) Tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao qua các năm từ 2018-2020

 

Việc quản lý, theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, CHủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành được thực hiện từ ngày 01/09/2017 (thời điểm bắt đầu triển khai sử dụng phần mềm Quản lý nhiệm vụ).

 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện:

 

- Năm 2018: có chuyển biến rõ nét, tiến bộ hơn so với những năm trước đó. Lũy kế từ 01/01/2018 đến hết ngày 30/12/2018, UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giao các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện 2.805 nhiệm vụ. Trong đó, có 2.610 nhiệm vụ đã hoàn thành, đạt 94,2% (đúng hạn: 2.293 nhiệm vụ chiếm 72%, quá hạn: 317 nhiệm vụ chiếm 28%); hiện còn 195 nhiệm vụ chưa báo cáo (trong hạn: 180 nhiệm vụ, tỷ lệ 92%; quá hạn: 15 nhiệm vụ, tỷ lệ 8%).

 

- Năm 2019: lũy kế từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 30/12/2019, UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổng số 3.472 nhiệm vụ (tăng 23% so với 2018): Đã hoàn thành 3.328 nhiệm vụ (đạt 95,6%) tăng 1,4% so với năm 2018, trong đó: 3.049 nhiệm vụ đúng hạn (chiếm 91,6% tăng 19,6% so với 2018), 279 nhiệm vụ quá hạn (chiếm 8,4% giảm 19,6%); còn 141 nhiệm vụ chưa hoàn thành (chiếm 4,4%), trong đó: 128 nhiệm vụ còn thời hạn, 13 nhiệm vụ quá thời hạn.

- Năm 2020 (ngoài thời gian gián đoạn do chuyển đổi phần mềm quản lý văn bản, tích hợp hệ thống quản lý nhiệm vụ từ ngày 01/3/2020 áp dụng phần mềm mới VNPT-iOFFICE): Lũy kế từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/6/2020, UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổng số 1.736 nhiệm vụ: đã hoàn thành 1.568 nhiệm vụ (đạt 90,3%), trong đó: 1.528 nhiệm vụ đúng hạn (chiếm 97,4% tăng 5,8% so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2019), 40 nhiệm vụ quá hạn (chiếm 2,6% giảm 5,8% só với cùng kỳ 2019); còn 168 nhiệm vụ chưa hoàn thành (chiếm 9,7%), trong đó: trong đó 161 nhiệm vụ còn thời hạn, 07 nhiệm vụ quá thời hạn.

 

Đánh giá chung:

 

Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đến nay đã đi vào nề nếp; phần lớn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đã ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao trong nội bộ cơ quan, đã cử cán bộ đầu mối làm  công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số  1613/QĐ-UBND ngày 31/8/2017; một số cơ quan đã thành lập Tổ công tác của Giám đốc Sở về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao và thường xuyên cập nhật trên hệ thống quản lý nhiệm vụ về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao bảo đảm ổn định, thông suốt.

 

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đã tích cực, chủ động, nghiêm túc hơn trong việc ban hành các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó đã quán triệt, phân công nhiệm vụ cụ thể đến các phòng, đơn vị; hằng tuần, hằng tháng đều tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện. Đối với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, một số cơ quan đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý hoặc báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết.

 

Việc xử lý, trao đổi thông tin, cập nhật số liệu và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ lên hệ thống phần mềm theo dõi về cơ bản là kịp thời, đầy đủ. Do đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

b) Về những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

 

Những hạn chế, yếu kém:

 

- Một số cơ quan chưa coi trọng đúng mức công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

 

- Việc cập nhật giao nhiệm vụ mới chỉ thực hiện đối với các nhiệm vụ có thời hạn cụ thể, trên thực tế quá trình chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Lãnh đạo UBND tỉnh cho thấy còn rất nhiều nhiệm vụ có thời hạn dài nhưng vẫn cần theo dõi, đôn đốc. Còn có nhiều nhiệm vụ không được cập nhật giao trên hệ thống quản lý nhiệm vụ dẫn đến việc không theo dõi được tiến độ, xảy ra chậm muộn, bỏ sót nhiệm vụ. Thông tin nhiệm vụ được giao việc còn có nhiều trường hợp chưa chính xác về nội dung, đầu mối thực hiện, thời hạn thực hiện.

 

- Bên cạnh đó việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra mới chỉ thống kê nhiệm vụ thực hiện theo thời hạn phải báo cáo, phải trình UBND tỉnh; chưa đánh giá được chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các cơ quan.

 

- Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, có những vấn đề khó khăn như thiếu nguồn nhân lực, vật lực để thực hiện, nhiệm vụ có thời hạn giao gấp chưa phù hợp, chưa bảo đảm thời gian thực hiện nhiệm vụ nhưng nhiều cơ quan chưa chủ động thông tin, phối hợp kịp thời với Văn phòng UBND tỉnh thực hiện quy trình xin gia hạn để báo cáo UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh chấp thuận cho gia hạn thực hiện đối với những nhiệm vụ được giao không có khả năng hoàn thành đúng hạn.

 

- Hệ thống quản lý nhiệm vụ kết nối từ Văn phòng UBND tỉnh đến các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện còn một số bất cập phải khắc phục, do vậy trong thời gian đầu áp dụng hệ thống mới còn có việc cập nhật còn có sai sót, trùng lặp, chưa phản ánh đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ của một số sở, ngành.

 

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém:

 

- Nguyên nhân khách quan: Một số nhiệm vụ giao phức tạp, khó, đòi hỏi phải mất nhiều thời gian nghiên cứu nên không bảo đảm thời hạn để các cơ quan thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. Một số nhiệm vụ về xây dựng cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật phải soạn thảo, lấy ý kiến, tổ chức thẩm định theo đúng quy trình quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật nên mất rất nhiều thời gian trong quá trình xây dựng dự thảo.

 

- Nguyên nhân chủ quan: Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị nhất là người đứng đầu chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, dẫn đến số nhiệm vụ quá hạn vẫn còn tỷ lệ cao. Còn một số cán bộ, công chức ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ chưa cao.

 

Một số sở, ban, ngành chưa tích cực, chủ động tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; chưa chủ động trong việc phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết nhiệm vụ được giao; chưa kịp thời phản ánh thông tin về những vướng mắc cũng như tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hướng xử lý, điều chỉnh.

 

Một số chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh chưa có ý thức trách nhiệm cao trong công tác cập nhật, theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ giao các cơ quan theo mảng lĩnh vực phân công, còn có biểu hiện qua loa, đại khái.

 

3. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

 

a) Đối với Văn phòng UBND tỉnh:

 

- Đổi mới phương pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao theo quy chế tại Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 11/7/2020 của UBND tỉnh.

 

- Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Hệ thống quản lý nhiệm vụ bảo đảm phục vụ công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ thông suốt, liên tục, chính xác và hiệu quả, thực chất hơn.

 

- Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh cần nhận thức rõ trách nhiệm trong công tác quản lý, theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ giao các cơ quan, đơn vị, bảo đảm chính xác, tuyệt đối không bỏ sót nhiệm vụ không để xảy ra tình trạng không được cập nhật, theo dõi, thường xuyên đôn đốc, kịp thời nhắc nhở nội dung có khả năng chậm muộn.

 

b) Đối với các sở, ban, ngành:

 

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đề cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, chủ động hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao với tinh thần không để nợ đọng nhiệm vụ, không chờ đến hạn mới xử lý, nhất là đối với các nhiệm vụ liên quan đến hoàn thiện cơ chế chính sách, thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; thực hiện đúng quy trình xử lý nhiệm vụ được giao trên hệ thống quản lý nhiệm vụ, thường xuyên phối hợp, xử lý thông tin liên quan với Văn phòng UBND tỉnh nhằm khắc phục triệt để tình trạng nợ đọng, phải xin gia hạn, bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ được giao đạt yêu cầu, hiệu quả.

 

- Có giải pháp hiệu quả trong việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đề án, dự án trong Chương trình công năm, bảo đảm trình đúng hạn, không để tình trạng nợ đọng tiếp theo. Đối với những đề án có tính chất phức tạp, nhạy cảm, phạm vi rộng, phải lấy ý kiến nhiều bộ, ngành, cơ quan, phải kịp thời báo cáo, giải trình, tham mưu, đề xuất cụ thể với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phương án xử lý.

 

- Tiếp tục tập trung, ưu tiên cho công tác nghiên cứu, rà soát những vướng mắc tại các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, HĐND tỉnh với các quy định của pháp luật, của Bộ, ngành, để phát hiện những quy định bất hợp lý, đặc biệt là những quy định còn là rào cản, gây cản trở đến đầu tư, kinh doanh... chủ động kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời hoặc bãi bỏ theo thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch cho người dân và doanh nghiệp.

 

Nguyễn Ngọc Khánh