Skip to main content

Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Sở Xây dựng

Ngày 17/10/2019, Đoàn kiểm tra của tỉnh về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao do đồng chí Phạm Hùng Trường, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại Sở Xây dựng.

 

Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng

 

Qua công tác kiểm tra cho thấy, Sở Xây dựng đã tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh đến toàn thể công chức, viên chức; đã thực hiện kiểm tra đột xuất 03 phòng chuyên môn. Trong 9 tháng đầu năm, Sở đã tiếp nhận 05 đơn khiếu nại, đề nghị, trong đó 01 đơn từ kỳ trước chuyển sang, đã giải quyết 03 đơn; tính đến ngày 30/9/2019, đã tiếp nhận 541 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), trong đó đã giải quyết 371/374 hồ sơ đúng hạn, 03 hồ sơ giải quyết quá hạn. Nhìn chung, công chức, viên chức, người lao động đã thực hiện tốt các quy định về nội quy, quy chế làm việc, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và các quy định của cấp trên.

 

Về thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, tính đến ngày 15/10/2019, Sở được giao 117 nhiệm vụ, đã hoàn thành 112 nhiệm vụ, trong đó đúng hạn 99 nhiệm vụ (đạt 88,4%), quá hạn 13 nhiệm vụ (chiếm 11,6%); đã hoàn thành 2/5 nhiệm vụ trọng tâm, còn 3/5 nhiệm vụ đang tiếp tục thực hiện, dự kiến đạt tiến độ, chất lượng theo kế hoạch.

 

Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận

 

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Hùng Trường, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Sở Xây dựng; tại thời điểm kiểm tra, công chức, viên chức, người lao động làm việc nghiêm túc, chấp hành theo đúng quy định. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ chậm muộn còn khá cao so với một số đơn vị khác, 07 lần Sở có văn bản xin UBND tỉnh gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ, 04 lần lãnh đạo tỉnh yêu cầu Sở kiểm điểm; công tác tự kiểm tra nội bộ còn ít… Thời gian tới, đề nghị lãnh đạo Sở tiếp tục chỉ đạo kiên quyết trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động công vụ, quán triệt, chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, có đánh giá xếp loại công chức hàng tháng…; chú trọng ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo điều hành, đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm phù hợp, có tính khả thi; theo dõi, cập nhật nhiệm vụ thường xuyên tại phần mềm giao việc; quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm soát TTHC, thực hiện tốt giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, bưu chính công ích; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho UBND tỉnh và chất lượng thực hiện công việc. Đối với các đề xuất của Sở, đoàn kiểm tra ghi nhận, tiếp thu, báo cáo UBND tỉnh xem xét.

 

Thùy Linh