Skip to main content

Hưỡng dẫn lập kế hoạch kinh doanh của Hợp tác xã

Từ ngày 28/10 đến ngày 31/10, Liên minh HTX tỉnh tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn phương án kinh doanh của hợp tác xã cho các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.