Skip to main content

Họp Hội đồng thẩm định bảng giá đất của tỉnh

Ngày 15/10/2019, Hội đồng thẩm định bảng giá đất của tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm định dự thảo bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng.

 

Theo báo cáo kết quả thẩm định bảng giá đất giai đoạn năm 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh, nhóm đất nông nghiệp các huyện giữ nguyên bằng giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND tỉnh, riêng thành phố có sự điều chỉnh tăng theo Thông báo số 574/TB-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh; về nhóm đất phi nông nghiệp, dự thảo bảng giá đất ở tại đô thị và nông thôn của các huyện, thành phố đều có sự điều chỉnh tăng so với bảng giá đất hiện hành.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến về các nội dung thẩm định dự thảo bảng giá đất gồm khung giá đất, xác định khu vực, vị trí đất, việc áp dụng nguyên tắc định giá đất, đồng thời cho ý kiến đối với việc điều chỉnh bảng giá đất cụ thể của từng huyện, thành phố.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp

 

Sau khi nghe các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, các huyện, thành phố đã tích cực, chủ động thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024, bảo đảm đúng yêu cầu, quy định; cơ bản thống nhất theo dự thảo bảng giá đất của các huyện, đối với thành phố cần nghiên cứu kỹ, có giải trình thêm để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính rà soát lại, tính toán các vị trí để thẩm định bảng giá đất cho phù hợp với thực tế và khung giá đất do Chính phủ quy định, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo thẩm định; Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các huyện, thành phố tổng hợp, hoàn thiện báo cáo giải trình chung, đồng thời xin ý kiến phản biện của Ủy ban MTTQVN tỉnh, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ theo quy định.

 

Thùy Linh