Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật

Ngày 24/11/2020, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

 

Theo báo cáo tại hội nghị, trong giai đoạn 2016-2020, hệ thống pháp luật của nước ta không ngừng hoàn thiện, phát triển cơ bản cân đối trên mọi lĩnh vực. Hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội đều có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh, cơ bản thể chế hóa đầy đủ, đúng đắn đường lối, chủ trương của Đảng, không chỉ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, mà còn đảm bảo xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, tôn trọng, bảo vệ quyền con người, chủ động hội nhập quốc tế. Chất lượng của hệ thống pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ. Công tác thi hành pháp luật được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm thực hiện và đạt được những thành quả bước đầu. Hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp ngày càng được mở rộng, từng bước đi vào chiều sâu.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thời gian tới, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục bám sát nội dung định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong các văn kiện của Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng khóa XIII, các kết luận, chỉ thị, nghị quyết. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, bảo đảm hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định. Hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật trong từng lĩnh vực cụ thể.  Tiếp tục hoàn thiện thể chế về tổ chức, bộ máy bảo đảm cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ, bảo đảm Chính phủ thực hiện đầy đủ vai trò, vị trí là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp và là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở.

 

Đỗ Hoạt

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.