Skip to main content

Hội nghị trực tuyến Thường trực Chính phủ với các địa phương về giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

Ngày 16/7/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến Thường trực Chính phủ với các địa phương về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Tham dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh; đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, một số sở, ngành, các huyện, thành phố.

 

Các đại biểu tại điểm cầu Lạng Sơn

Theo báo cáo, ước giải ngân 6 tháng đầu năm là 159.397,188 tỷ đồng, đạt 33,9% kế hoạch (cùng kỳ đạt 28,56% kế hoạch Quốc hội giao); trong đó, vốn trong nước là 145.270,055 tỷ đồng (đạt 37,55% kế hoạch), vốn nước ngoài là 7.061,952 tỷ đồng (đạt 12,52% kế hoạch), vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là 7.065,181 tỷ đồng (đạt 25,85% kế hoạch). Mặc dù các cấp, các ngành và địa phương đã quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, số vốn giải ngân tăng so với cùng kỳ năm 2019 song tỷ lệ giải ngân 06 tháng đầu năm vẫn thấp so với yêu cầu; có 03 bộ, cơ quan trung ương và 09 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 50%, 33 bộ, cơ quan trung ương và 03 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 20%.

 

Đối với tỉnh Lạng Sơn, tổng số giải ngân các nguồn vốn đến hết ngày 15/7/2020 là 1.237 tỷ đồng; trong đó, kế hoạch vốn năm 2020 là 1.192,4 tỷ đồng, đạt 36,6% kế hoạch, vốn kéo dài các năm trước chuyển sang là 44,6 tỷ đồng, bằng 27% kế hoạch.

 

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Thủ trưởng các bộ, ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải có chương trình hành động cụ thể trong việc giải ngân vốn đầu tư công và đầu tư xã hội ở ngành và địa phương mình; các địa phương phát động phong trào thi đua yêu nước về giải ngân vốn đầu tư công, đầu tư tư nhân, đầu tư FDI; thực hiện điều chuyển vốn từ nơi không tiêu được tiền sang nơi có thể giải ngân được. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng; gắn kết quả giải ngân với thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá năng lực cán bộ, xử lý những cá nhân, bộ phận thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đi liền với xử lý nghiêm người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng cơ bản.

 

Phát biểu sau hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị báo cáo đánh giá tiến độ giải ngân của từng dự án để lãnh đạo tỉnh có biện pháp chỉ đạo thực hiện; yêu cầu các sở, ngành, các huyện, thành phố khẩn trương có chương trình, kế hoạch đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản và giải ngân vốn trong thời gian tới.

 

Thùy Linh