Skip to main content

Hội nghị trực tuyến ngành Kế hoạch và Đầu tư sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 18/7/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 dưới sự chỉ đạo của đồng chí Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ. Dự họp tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh

 

Trong nửa đầu năm 2019, ngành Kế hoạch, Đầu tư tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong về cải cách, đổi mới trong công tác xây dựng thể chế, pháp luật, kế hoạch hóa, tham mưu tổng hợp, khẳng định sự chuyển biến và tiến bộ mạnh mẽ trong toàn ngành. Ngành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kịp thời tham mưu những giải pháp, chính sách cụ thể, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; triển khai tốt công tác xúc tiến đầu tư tại một số quốc gia, vùng lãnh thổ và hỗ trợ các địa phương tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII. Qua đó, đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của toàn quốc, tăng trưởng kinh tế đạt khá, tốc độ tăng GDP 6 tháng đạt 6,76%, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các ngành, lĩnh vực đều có bước chuyển biến tích cực.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những đóng góp của ngành Kế hoạch và Đầu tư vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội chung. Trong thời gian tới, ngành Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, sâu sát, đeo bám, trách nhiệm, triển khai nhanh hơn, chất lượng hơn các nhiệm vụ công tác. Cụ thể, cần bám sát các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển của năm 2019 để chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện; tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng thể chế, pháp luật, chính sách, đi đầu trong cải cách cơ chế, thể chế, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước. Tăng cường công tác giải ngân, phân giao vốn đầu tư công, công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài; khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN năm 2020, tập trung xây dựng Chiến lược, kế hoạch phát triển phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII. Ngoài ra, chú trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong toàn ngành, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ./.

 

Phương Linh