Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị giao ban công tác báo chí, văn hóa, văn nghệ 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 30/6/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí, văn hóa, văn nghệ 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

New Picture (98).png

Quang cảnh hội nghị giao ban

 

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của các cơ quan báo chí và hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Các hoạt động luôn bám sát định hướng, phản ánh khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Chú trọng tuyên truyền công tác triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.

 

Tập trung tuyên truyền kết quả sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ở các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị, trong đó, chú trọng tuyên truyền những mô hình, điển hình, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền thực hiện chuyên đề 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ năm 2020 và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Tuyên truyền công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; việc thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; việc triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; thực hiện văn hóa, văn minh nơi công sở. Tuyên truyền công tác cải cách hành chính; các hoạt động hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; các hoạt động xúc tiến thương mại, tạo môi trường thông thoáng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu hàng hóa. Tuyên truyền sâu rộng về tình hình tính chất nguy hiểm, tác hại và cách phòng tránh Covid-19; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch Covid-19...

 

Thời gian tới, hoạt động báo chí, văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh tiếp tục chủ động tuyên truyền công tác tổ chức và kết quả đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2020, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận chuyên đề của Trung ương và của tỉnh. Chú trọng tuyên truyền Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề năm 2020. Tiếp tục; tuyên truyền việc thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tuyên truyền việc triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, nêu cao ý thức, trách nhiệm của người dân, không chủ quan trong phòng, chống dịch Covid-19, đi đôi với tích cực, chủ động phát triển kinh tế. Tuyên truyền những việc làm cụ thể của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong xây dựng nông thôn mới; các hoạt động hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; các hoạt động xúc tiến thương mại, tạo môi trường thông thoáng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa; du lịch, dịch vụ; công tác thu ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc; công tác quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Cùng với đó, tăng cường việc kiểm duyệt tin, bài, ảnh trước khi đăng phát; đổi mới về nội dung các chuyên trang, chuyên mục, hình thức thể hiện; có biện pháp tăng số lượng các bài viết về địa bàn khó khăn, biên giới, kịp thời phản ánh những nơi còn gặp nhiều khó khăn để các cơ quan chức năng có giải pháp quan tâm, khắc phục, giúp cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh được nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Tiếp tục tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các cơ quan báo chí, cơ quan tuyên truyền; có các bài viết khích lệ, động viên cá nhân, cơ quan, đơn vị làm tốt, có nhiều thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động...

                                                                                                     

  Nguyễn Đức Luận