Skip to main content

Tôi muốn hỏi thông tin về kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020 Huyện ủy Tràng Định
danh sách thí sinh, thời gian, địa điểm thi

Tên của bạn
Lương Khánh Trình
Địa chỉ email
luongthixoa67@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
Chi Lăng - Lạng Sơn