Skip to main content

Ngoài các quy định chung theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chúng tôi xin được Quý CQ giải đáp một số thắc mắc như sau:
1. Nơi lưu trú của các chuyên gia có bắt buộc thuộc các khách sạn theo quy định của Sở y tế địa phương hay chúng tôi có thể tùy chọn khách sạn lưu trú theo công văn số 1246/BYT ngày 20/3/2020?
2. TCGDNN hoặc cơ quan đại diện của chuyên gia Đức tại Việt Nam có thể thay mặt thực hiện các thủ tục để xin nhập cảnh hay không (ví dụ thay mặt làm đơn đề nghị cách ly y tế tại khách sạn…. theo phụ lục 2 của CV1246)
3. Chúng tôi phải gửi đơn đề nghị đến địa chỉ nào? Thời gian xét duyệt là bao lâu?
4. Trong thời gian làm việc 14 ngày, chuyên gia có cần phải xét nghiệm hàng ngày không? (Trong trường hợp chuyên gia đã có xét nghiệm âm tính trước khi sang VN)
5. Các quy định, hướng dẫn khác của Sở Y tế địa phương?

Trả lời

1. Nơi lưu trú của các chuyên gia có bắt buộc thuộc các khách sạn theo quy định của Sở y tế địa phương hay chúng tôi có thể tùy chọn khách sạn lưu trú theo công văn số 1246/BYT ngày 20/3/2020?

Theo Công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia phòng chống dịch Covid-19: UBND các tỉnh, thành phố chỉ định, lựa chọn các cơ sở cách ly tập trung dành riêng cho các chuyên gia trên địa bàn (sau đây gọi là cơ sở cách ly) theo hướng dẫn tại Quyết định số 878/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 12/3/2020 ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19” hoặc Quyết định số 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 20/3/2020 ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”. Tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly và lây nhiễm ra cộng đồng.

Theo Quyết định số 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế, mục VI.1 : Quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn như sau: Trên cơ sở đăng ký tự nguyện của khách sạn và đáp ứng đủ điều kiện của Hướng dẫn này, Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố hoặc Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, thành phố ra quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn.

Như vậy, nơi lưu trú của các chuyên gia bắt buộc thuộc các khách sạn theo quy định của Sở Y tế địa phương.

2. TCGDNN hoặc cơ quan đại diện của chuyên gia Đức tại Việt Nam có thể thay mặt thực hiện các thủ tục để xin nhập cảnh hay không (ví dụ thay mặt làm đơn đề nghị cách ly y tế tại khách sạn…. theo phụ lục 2 của CV1246):

a) Về việc thay mặt thực hiện các thủ tục để xin nhập cảnh: Không thuộc phạm vi, thẩm quyền của Sở Y tế.

b) Về việc thay mặt làm đơn đề nghị cách ly y tế tại khách sạn… theo phụ lục 2 của CV1246:

Theo Quyết định số 1246/QĐ-BYT, Mục VIII.12, Điểm i: Người được cách ly chi trả cho khách sạn chi phí lưu trú và các dịch vụ liên quan của khách sạn khi kết thúc quá trình cách ly y tế.

Do vậy nếu Tổng cục dạy nghề hoặc cơ quan đại diện của chuyên gia Đức tại Việt Nam chi trả phần chi phí nói trên thì có thể thay mặt làm đơn đề nghị cách ly y tế tại khách sạn.

3. Chúng tôi phải gửi đơn đề nghị đến địa chỉ nào? Thời gian xét duyệt là bao lâu?

Theo Quyết định số 1246/QĐ-BYT, Mục III.1: Đối tượng cách ly là Người đang thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung có nguyện vọng chuyển sang cách ly tập trung tại khách sạn ở trên cùng địa bàn.

Theo Công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thì UBND các tỉnh, thành phố chỉ định, lựa chọn các cơ sở cách ly tập trung dành riêng cho các chuyên gia trên địa bàn.

Như vậy, đơn phải gửi đến UBND cấp tỉnh tại địa bàn đối tượng đang thực hiện cách ly tập trung y tế có nguyện vọng chuyển sang cách ly tập trung tại khách sạn. Thời gian xét duyệt tùy theo từng địa phương và tình hình thực tế.

4. Trong thời gian làm việc 14 ngày, chuyên gia có cần phải xét nghiệm hàng ngày không? (Trong trường hợp chuyên gia đã có xét nghiệm âm tính trước khi sang VN)

Nội dung này bà Oanh hỏi không rõ là thời gian làm việc 14 ngày hay thời gian cách ly 14 ngày, tuy nhiên, Sở Y tế trả lời như sau:

- Theo Công văn số 2847/CV-BCĐ, điểm 3: Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 02 lần kể từ khi nhập cảnh theo Công văn số 1905/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo quốc gia ngày 16/4/2020 về việc thực hiện xét nghiệm COVID-19. Sau thời gian cách ly tập trung 14 ngày, tiếp tục giám sát y tế thêm 14 ngày để đảm bảo không lây nhiễm ra cộng đồng.

- Quyết định số 2245/BYT-KH ngày 22/4/2020 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19” thì việc xét nghiệm tùy từng trường hợp, nhưng hầu hết đều phải xét nghiệm 02 lần/14 ngày bằng lấy mẫu để xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR, xem xét có thể lấy mẫu làm thêm xét nghiệm huyết thanh học.

- Ngoài ra, theo công văn số 3949/CV-BCĐ ngày 24/7/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia thì: Các đơn vị mời chuyên gia vào làm việc phải đảm bảo:

+ Chuyên gia được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time-PCR trong thời gian từ 03 đến 07 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam. Xét nghiệm SARS-CoV-2 phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm do Chính phủ phê duyệt hoặc thuộc hệ thống phòng xét nghiệm của Tổ chức Y tế thế giới.

+ Chuyên gia có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời chuyên gia cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc COVID-19.

+ Đơn vị mời chuyên gia chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 khi mời chuyên gia vào làm việc.

5. Các quy định, hướng dẫn khác của Sở Y tế địa phương:

Sở Y tế Lạng Sơn thực hiện theo các quy định chung của Chính phủ, BCĐ quốc gia và Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch Covid-19, không có quy định khác.

Tên của bạn
Nguyễn Thị Oanh
Địa chỉ email
oanhnt.aictt@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội