Skip to main content

"Kính gửi Quý cơ quan!
Công ty Tôi đang tham gia dự án "" Sửa chữa nâng cáo An toàn đập"" - WB8. Hiện tôi đang tìm một số thông tin về Quản lý tài sản sau sửa chữa.
Vậy xin cho hỏi tới nay Tỉnh đã có văn bản nào về thực hiện Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 về ""Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng Thủy Lợi"". Nếu có xin vui lòng gửi cho tôi xin 1 bản Báo cáo về tình hình quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm gần đây nhất theo địa chỉ email trên.
Tôi xin chân thành cảm ơn!"

Tên của bạn
Vũ Văn Trình
Địa chỉ email
trinhvv@apave.com
Địa chỉ thuờng trú
Công ty TNHH Apave Châu Á - Thái Bình Dương
Tòa nhà HH3 - Sudico - Đường Mế Trì tp Hà Nội