Skip to main content

Phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp - Nhiệm vụ trọng tâm của BHXH tỉnh Lạng Sơn trong năm 2018

Thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội

 Năm 2018, có sự thay đổi về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), với việc mở rộng 02 đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 3 tháng và người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc và có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp) và sự hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện từ ngày 01/01/2018. Đây chính là tiềm năng để BHXH tỉnh Lạng Sơn khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn.

 

Năm 2018, BHXH tỉnh Lạng Sơn phấn đấu có hơn 756.200 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc hơn 55.200 người, số người tham gia BHXH tự nguyện hơn 3.000 người (tăng hơn 860 người so với năm 2017), số người tham gia BHYT hơn 753.000 người. Cùng với đó, tổng thu BHXH, BHYT, BHTN hơn 1.416 tỷ đồng, tăng hơn178 tỷ so với kế hoạch năm 2017.

 

Người lao động đang tham gia sản xuất tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

 

Tính đến hết Quý I năm 2018, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (là 737.648 người) đạt 97,5% kế hoạch được giao. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc (là 52.037 người) đạt 94,2% kế hoạch được giao; số người tham gia BHXH tự nguyện (là 2.242 người) đạt 74,2% kế hoạch được giao; số người tham gia BHYT (là 735.406 người) đạt 97,6% kế hoạch được BHXH Việt Nam giao. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh hơn 320 tỷ đồng, đạt 22,6% kế hoạch được giao, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2017.

 

Từ nay đến hết năm 2018, BHXH tỉnh phải duy trì số đối tượng đang tham gia và phát triển thêm gần 20.000 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Để hoàn thành mục tiêu thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, ngay từ đầu năm BHXH Lạng Sơn luôn làm tốt vai trò tham mưu và tranh thủ sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn trong việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; tiến hành phân bổ chỉ tiêu thu, phát triển đối tượng cho Bưu điện tỉnh và BHXH các huyện, thành phố phù hợp với tình hình cụ thể và tiềm năng phát triển đối tượng của từng địa bàn. Trên cơ sở chỉ tiêu phát triển đối tượng mà BHXH tỉnh giao, BHXH các huyện, thành phố sẽ giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cán bộ chuyên quản thu và mạng lưới đại lý thu do huyện quản lý (mạng lưới thu Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và Hội nông dân).

 

 Bà Nguyễn Hồng Thịnh – Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Việc mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được BHXH tỉnh quan tâm đẩy mạnh nhằm hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân, BHYT cho người lao động. Cùng với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để khai thác, mở rộng đối tượng tham gia, BHXH tỉnh Lạng Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch củng cố và mở rộng hệ thống mạng lưới thu. Đặc biệt, trong năm 2018, BHXH tỉnh sẽ tập trung mở rộng hệ thống đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện, thành phố”.

 

Song song với đó, công tác thông tin, truyền thông luôn được quan tâm thực hiện, không ngừng đổi mới cả về phương thức và nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể. Cùng với việc phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh trong công tác tuyên truyền, BHXH tỉnh còn đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các hội nghị, tập huấn, tuyên truyền đối thoại trực tiếp cho các nhóm đối tượng tại cơ sở; tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử BHXH tỉnh, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền về BHXH, BHYT… nhằm đưa chính sách BHXH, BHYT đến gần hơn với nhân dân, góp phần phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

 

Tin tưởng rằng, với việc áp dụng nhiều biện pháp đồng bộ, BHXH tỉnh Lạng Sơn sẽ hoàn thành mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trong năm 2018, thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.

Phạm Hoa                 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn