Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 17/11/2020, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 (Đề án 453). Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Trong 5 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện Đề án 453, cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở có nhiều chuyển biến tiến bộ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh; vai trò lãnh đạo ở cơ sở của các tổ chức đảng tiếp tục được khẳng định, thực sự là cầu nối giữa Đảng và Nhân dân. Hệ thống tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, kiện toàn, ngày càng trong sạch, vững mạnh; quan tâm công tác phát triển đảng viên cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu, từ năm 2016 đến tháng 10/2020 toàn đảng bộ kết nạp được 10.820 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp được 2.000 đảng viên mới. Đa số đảng viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt trên 90%.

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu

 

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Văn Nghiệm ghi nhận các kết quả đã đạt được trong 5 năm thực hiện Đề án 453. Đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tìm giải pháp khắc phục các hạn chế, tồn tại; cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05; thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị đồng bộ, phù hợp với sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, quan tâm củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Bên cạnh đó cần chăm lo xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở, bảo đảm chuẩn hóa theo quy định; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong việc giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng.

 

Thùy Linh

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.