Quy định mức xác định hộ thiếu đất sản xuất để thực hiện Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025

Cơ quan soạn thảo: Ban Dân tộc

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 18/10/2023

Số lượt xem: 13

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu