Skip to main content
s

Sau 4 năm thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc đối với học sinh, sinh viên: Tác động tích cực của bảo hiểm y tế với y tế trường học

Y tế trường học là nơi truyền thông giáo dục sức khỏe, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ban đầu cho học sinh sinh viên (HSSV). Song nguồn tài chính của y tế trường học hoàn toàn phụ thuộc số lượng HSSV tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

          Từ tự nguyện đến bắt buộc

s

Hỗ trợ mua thẻ BHYT: Niềm vui lớn cho người cận nghèo

 Năm 2015, người cận nghèo toàn tỉnh có niềm vui lớn là được hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Trong đó, 70% kinh phí do Nhà nước hỗ trợ, 20% kinh phí từ Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng, 10% từ nguồn kinh phí của tỉnh. Đây là năm đầu tiên người cận nghèo trong tỉnh được hưởng mức hỗ trợ này.

s

Giao dịch bảo hiểm điện tử: Cơ quan bảo hiểm nỗ lực, đơn vị, doanh nghiệp hưởng ứng

Sau hơn 2 tháng Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh triển khai chương trình ứng dụng phần mềm giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH với các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động bước đầu đã có kết quả thiết thực. Đây là điểm nhấn trong công tác cải cách thủ tục hành chính của BHXH tỉnh.

          Tích cực triển khai

Subscribe to Bảo hiểm xã hội