Skip to main content

Đánh giá chất lượng phục vụ cơ quan chuyên môn tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Choices

Thanh Tra Tỉnh

Choices

Sở Công thương

Choices

Sở Tài nguyên và Môi trường

Choices

Sở Xây dựng

Choices

Sở Giao thông Vận tải

Choices

Sở Giáo dục và Đào tạo

Choices

Ban Dân tộc

Choices

BQL Khu KTCK Đồng Đăng

Choices

Sở Nông nghiệp và PTNT

Choices

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Choices

Sở Nội vụ

Choices

Sở Ngoại vụ

Choices

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Choices

Sở Tài chính

Choices

Sở Y tế

Choices

Sở Thông tin và Truyền thông

Choices

Sở Tư pháp

Choices

Sở Khoa học và Công nghệ

Choices

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn

Choices