Skip to main content

 1. Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT
 2. Kế hoạch thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020
 3. Bãi bỏ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh
 4. Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp
 5. Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em
 6. Phối hợp tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh
 7. Tăng cường quản lý khai thác rừng trồng trên phần diện tích đất tranh chấp, lấn chiếm giữa Công ty Lâm nghiệp và người dân
 8. Chỉ đạo khai thác, sử dụng các phần mềm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành
 9. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
 10. Tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 9/2020
 11. Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 12. Kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn
 13. Tăng cường quản lý an toàn kết cấu công trình sau sự cố sập đổ cổng điểm Trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 14. Tăng cường tổ chức ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới
 15. UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị
 16. UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị
 17. Tăng cường tổ chức ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới
 18. Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và chế độ thông tin báo cáo giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với UBND các huyện, thành phố
 19. Quyết định ban hành Thể lệ Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2021
 20. Triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020