Skip to main content

 1. Chỉ đạo triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19
 2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 tỉnh Lạng Sơn
 3. Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVD-19 tại cuộc họp về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
 4. Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Lạng Sơn
 5. Kế hoạch triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2021
 6. Kế hoạch tổ chức Hội nghị tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu và Chương trình Hành trình đỏ tỉnh năm 2021
 7. Công điện điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-9
 8. Kế hoạch kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất của các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
 9. Kế hoạch thực hiện Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
 10. Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2025”
 11. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2021 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng, chống thiên tai
 12. Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
 13. Chỉ đạo đăng ký tham dự kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021
 14. Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021
 15. Phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính 
 16. Chỉ đạo thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về triển khai Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ
 17. Kế hoạch thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nư
 18. Chỉ đạo tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021
 19. Công điện của Thủ tướng về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19
 20. Tình hình giá cả thị trường tháng 4/2021