Skip to main content

Tôi tên: Đỗ Thị Ngọc Châm, hiện đang làm việc tại công ty TNHH I-Tong Shoe Material (Việt Nam), vị trí nhân sự. Căn cứ công văn số 5920/UBND-VX ngày02/12/2020của UBND Tỉnh Bình Dương và công văn số 2958/SYT-NVY của Sở Y Tế Tỉnh Bình Dương, về việc giải quyết hỗ trợ cho các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại Bình Dương.Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty hoạt động sản xuất thuận lợi, kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc do dịch Covid-19 gây ra. CÔNG TY TNHH I-TONGSHOES MATERIAL (VIỆT NAM)kính mongCơ quan chức năng Sở Y Tế Tỉnh Lạng Sơn xem xét và giải quyết nhập cảnh và phương án cách ly cho 01người nước ngoài (Trung Quốc), theo file đính kèm.

Trả lời

Sau khi nghiên cứu câu hỏi của công dân Đỗ Thị Ngọc Châm làm việc tại công ty TNHH I-Tong Shoe Material (Việt Nam) về việc xem xét và giải quyết nhập cảnh và phương án cách ly cho 01 người nước ngoài (Trung Quốc). Với nội dung này, Sở Y tế có ý kiến như sau:

Thực hiện Công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc, tỉnh lạng Sơn đã thành lập các khách sạn làm cơ sở cách ly y tế tập trung do người được cách ly tự nguyện chi trả nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty có nhu cầu cho chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam làm việc được cách ly tại tỉnh Lạng Sơn ngay sau khi nhập cảnh để phòng chống dịch COVID-19. Theo quy định, giải quyết việc đề xuất của các công ty có nhu cầu cách ly cho chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam làm việc, được cách ly tại tỉnh Lạng Sơn ngay sau khi nhập cảnh tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đảm bảo theo các quy trình quản lý người nước ngoài nhập cảnh và các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 như sau:

Công ty bảo lãnh cho chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam làm việc phải gửi văn bản đến UBND tỉnh Lạng Sơn, Sở Y tế Lạng Sơn để được chấp thuận cho chuyên gia nước ngoài được cách ly tại tỉnh Lạng Sơn. Trên cơ sở văn bản đồng ý của UBND tỉnh Lạng Sơn, Sở Y tế Lạng Sơn mới có cơ sở để xây dựng phương án cách ly đối với các chuyên gia thuộc công ty bảo lãnh được cách ly tại tỉnh Lạng Sơn. Trường hợp Công ty chỉ gửi Sở Y tế Lạng Sơn khi chưa có văn bản đồng ý của UBND tỉnh Lạng Sơn, Sở Y tế không đủ cơ sở để xây dựng phương án cách ly tại tỉnh theo quy định. Đề nghị Công ty gửi hồ sơ đến UBND tỉnh Lạng Sơn để được chấp thuận việc cách ly tại Lạng Sơn theo quy định (Hồ sơ gửi UBND tỉnh Lạng Sơn bao gồm:Văn bản của công ty kèm theo Công văn của UBND tỉnh Bình Dương).

Trường hợp, UBND tỉnh Bình Dương có văn bản gửi UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị hỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho các chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly tại tỉnh Lạng Sơn (trong đó có danh sách của Công ty), đã được UBND tỉnh Lạng Sơn có Công văn phúc đáp về việc tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được cách ly tại tỉnh Lạng Sơn. Đề nghị Công ty liên hệ UBND tỉnh Bình Dương để được thông báo và liên liên hệ với Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn để thực hiện phương án cách ly theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trên đây là ý kiến trả lời nội dung câu hỏi của bà Đỗ Thị Ngọc Châm, nhân sự thuộc công ty TNHH I-Tong Shoe Material (Việt Nam)về việc xem xét và giải quyết nhập cảnh và phương án cách ly cho 01người nước ngoài (Trung Quốc).

Tên của bạn
Đỗ Thị Ngọc Châm
Địa chỉ email
sori.do92@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
Công ty TNHH I-Tong Shoe Material (Việt Nam)