Skip to main content

Tôi là cán bộ y tế đi chống dịch covid tại cửa khẩu thì được chi trả theo quyết định nào? Điều khoản bao nhiêu ạ?

Trả lời

Căn cứ Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch;

Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch covid-19;

Hướng dẫn số 01/HDLN-STC-SYT ngày 24/4/2020 Hướng dẫn liên ngành của Sở Tài chính, Sở Y tế về kinh phí thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ theo quy định nêu trên, cán bộ y tế đi chống dịch Covid tại cửa khẩu được áp dụng theo quy định như sau:

1. Tại điểm a, điểm b, khoản 2, mục III, Hướng dẫn số 01/HDLN-STC-SYT ngày 24/4/2020 Hướng dẫn liên ngành về kinh phí thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể:

“2. Chế độ đặc thù phòng, chống dịch

a) Chế độ phụ cấp chốn,g dịch COVID -19:

- Cán bộ y tế, người lao động đi giám sát, điều tra, xác minh dịch; người trực tiếp tham gia khám, chẩn đoán, điều trị người mắc bệnh dịch tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được hưởng phụ cấp chống dịch mức: 300.000 đồng/ngày/người, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ.

- Người vận chuyển người bệnh, bệnh phẩm; bảo quản tử thi người bệnh; người giặt đồ vải, quần áo bác sĩ, bệnh nhân; thu gom vỏ chai, lọ, hộp hóa chất; bảo vệ khu điều trị cách ly; vệ sinh, tẩy uế, diệt tác nhân gây bệnh trong khu cách ly tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được hưởng phụ cấp chống dịch mức: 200.000 đồng/ngày/người, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ.

- Cán bộ y tế thực hiện giám sát dịch tễ, theo dõi y tế tại cơ sở cách ly y tế tại nhà và cơ sở cách ly y tế theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước được hưởng phụ cấp chống dịch mức: 200.000 đồng/ngày/người, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ.

- Người thực hiện nhiệm vụ (không phải là chuyên môn y tế) tại cơ sở cách ly tập trung (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn, resort, doanh nghiệp) được hưởng phụ cấp chống dịch mức: 150.000 đồng/ngày/người, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ.

- Người tham gia cưỡng chế cách ly y tế đối với trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly nhưng không chấp hành biện pháp cách ly y tế được hưởng phụ cấp chống dịch mức: 150.000 đồng/ngày/người, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ.

- Người phiên dịch, đội cấp cứu 115, kíp vận chuyển người bị cách ly được hưởng phụ cấp chống dịch mức: 150.000 đồng/ngày/người, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ.

b) Chế độ đối với người tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ:

- Nguyên tắc thực hiện:

+ Việc tổ chức thường trực chống dịch 24/24 giờ căn cứ vào văn bản công bố dịch của cấp có thẩm quyền, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc triển khai các giải pháp phòng chống dịch, trong đó có thường trực phòng, chống dịch; Giám đốc Sở Y tế quyết định danh sách cơ sở y tế thuộc địa phương quản lý tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ; Trưởng Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp quyết định phân công các thành viên Ban Chỉ đạo thường trực chống dịch 24/24 giờ;

+ Thủ trưởng cơ sở y tế dự phòng được giao nhiệm vụ thường trực chống dịch 24/24 giờ căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định và chịu trách nhiệm về số lượng và phân công người thường trực. Cơ cấu phiên trực gồm: lãnh đạo đơn vị, cán bộ dịch tễ, xét nghiệm, người tham gia xử lý dịch; riêng đối với cơ sở y tế dự phòng tuyến huyện bổ sung thêm 01 nhân viên của trạm y tế xã nơi xảy ra dịch;

+ Thời gian được hưởng phụ cấp: thời điểm hưởng phụ cấp thường trực 24/24 giờ kể từ ngày tiếp nhận ca nghi nhiễm COVID-19 đầu tiên nhưng không được sớm hơn ngày xảy ra dịch bệnh theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ cho đến hết ngày công bố là hết dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ”.

- Chế độ được hưởng:

+ Mức phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ là 130.000 đồng/ngày/người, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ.

+ Người lao động tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ được hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/phiên trực.

c) Hỗ trợ tiền ăn:

Cán bộ y tế, quân đội, công an thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở cách ly y tế tập trung (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn, resort, doanh nghiệp); người tham gia thực hiện nhiệm vụ phân luồng, làm thủ tục cho người nhập cảnh; người bảo vệ khu vực cách ly tại các địa bàn dân cư theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước; cán bộ y tế thường trực 24/24 giờ tại cơ sở điều trị cách ly y tế để chăm sóc, điều trị người mắc, nghi mắc COVID-19 được hỗ trợ tiền ăn là 80.000 đồng/ngày/người.

d) Chế độ bồi dưỡng đối với cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia chống dịch trong thời gian có dịch COVID-19:

- Mức 130.000 đồng/ngày/người đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp hoặc phối hợp tham gia các hoạt động chống dịch;

- Mức 80.000 đồng/ngày/người đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân, phát tờ rơi hoặc tham gia diễn tập.

2. Tại mục IV, Hướng dẫn số 01/HDLN-STC-SYT ngày 24/4/2020:

2.1. Về trách  nhiệm chi trả (khoản 1):

“1- Đối với công chức, viên chức, người lao động tham gia chống dịch: Các cơ quan, đơn vị và các tổ chức được giao nhiệm vụ tham gia phòng, chống dịch COVID -19 có trách nhiệm chi trả đối với công chức, viên chức, người lao động tham gia chống dịch.

- Đối với cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia chống dịch: Do cơ quan, đơn vị được phân công làm thường trực Ban Chỉ đạo chống dịch hoặc được giao nhiệm vụ thường trực chống dịch 24/24 giờ chi trả”.

2.2. Về hồ sơ, chứng từ thanh toán (điểm b, khoản 2):

“b) Chứng từ chi chế độ phòng, chống dịch gồm (thanh toán theo số ngày thực tế tham gia phòng chống dịch được phân công, chấm công): Các quyết định thành lập ban chỉ đạo, phân công tham gia phục vụ; quyết định tham gia cộng tác viên, tình nguyện viên; văn bản phân công thực hiện nhiệm vụ chống dịch, trực chống dịch; bảng chấm công; danh sách nhận tiền”.

 (Hướng dẫn số 01/HDLN-STC-SYT ngày 24/4/2020 giữa Sở Tài chính và Sở Y tế được đăng tải trên trang điện tử Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn).

Tên của bạn
Đoàn Xuân Hậu
Địa chỉ email
doanxuanhau1993@icloud.com
Địa chỉ thuờng trú
Lạng Sơn