Skip to main content

Kính gửi,

Hiện tại tôi đang kinh doanh mặt hàng đồ phong thủy tại TP. Lạng Sơn và sắp tới tôi có dự định muốn thành lập một website giới thiệu sản phẩm phong thủy giống như https://tiemnhanphongthuy.com - một website chỉ để giới thiệu các mặt hàng phong thủy chứ không có chức năng bán hàng và thanh toán trực tuyến như thương mại điện tử thì tôi có cần phải làm thủ tục đăng ký website này với Sở KH & ĐT hay không? Rất mong nhận được câu trả lời.

Trả lời

Để lập website giới thiệu sản phẩm phong thủy không có chức năng bán hàng và thanh toán trực tuyến như thương mại điện tử phải tiến hành thông báo với Bộ Công Thương. Bởi vì:

Khoản 8 Điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử quy định “Website thương mại điện tử (dưới đây gọi tắt là website) là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng”.

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên thì mở website để giới thiệu sản phẩm không có chức năng bán hàng và thanh toán trực tuyến như thương mại điện tử như vậy là để phục vụ một phần quy trình của hoạt động mua bán sản phẩm. Do đó, website được thiết lập này là một website thương mại điện tử và website này phải tuân thủ các quy định về quản lý website thương mại điện tử bán hàng tại Mục I Chương 4 Nghị định 52/2013/NĐ-CP. Theo đó, về điều kiện thiết lập website thương mại điện tử bán hàng, Điều 52 quy định:

“Các thương nhân, tổ chức, cá nhân được thiết lập website thương mại điện tử bán hàng nếu đáp ứng các điều kiện sau:

1. Là thương nhân, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ phù hợp hoặc cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân.

2. Có website với tên miền hợp lệ và tuân thủ các quy định về quản lý thông tin trên Internet.

3. Đã thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định tại Điều 53 Nghị định này”.

Khi đó, thủ tục thông báo thiết lập website thương mại điện tử bán hàng được quy định tại Điều 53 Nghị định 52/2013/NĐ-CP như sau:

1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng phải thông báo với Bộ Công Thương thông qua công cụ thông báo trực tuyến trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử;

2. Thông tin phải thông báo bao gồm:

a) Tên miền của website thương mại điện tử;

b) Loại hàng hóa, dịch vụ giới thiệu trên website;

c) Tên đăng ký của thương nhân, tổ chức hoặc tên của cá nhân sở hữu website;

d) Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân;

đ) Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức; hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;

e) Tên, chức danh, số chứng minh nhân dân, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của người đại diện thương nhân, người chịu trách nhiệm đối với website thương mại điện tử;

g) Các thông tin khác theo quy định của Bộ Công Thương”.

Tên của bạn
Trần Quốc Tiến
Địa chỉ email
tientranls1988@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
Khu tái định cư Mỹ Sơn - Thành phố Lạng Sơn - Lạng Sơn