Skip to main content

Kính gửi ban biên tập tôi có đọc qua QĐ số 38/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn trong đó có nội dung việc bầu cử trưởng thôn có nội dung tôi nghĩ nên sửa lại để phù hợp. Việc quy định người trúng cử trưởng thôn phải đạt đc trên 50% cử tri trong toàn thôn đồng ý gây ra rất nhiều khó khăn vì một số hộ gia đình thường không tham gia đầy cuộc bầu trưởng thôn, ví dụ như hôm nay tôi vừa tham dự hội nghị bầu trưởng thôn có mặt 101/131 hộ, mặc dù đc 61 phiếu nhưng vẫn không trúng cử do có tới 30 hộ vắng dẫn tới lại phải bầu lần 2 rất mất thời gian. Tôi kiến nghị khi tính tỷ lệ chỉ nên chia cho tổng số cử tri có mặt chứ không nên chia cho tổng số cử tri toàn thôn

Trả lời

1. Căn cứ pháp lý ban hành Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 03/10/2020

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Sở Nội vụ đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 03/10/2020 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2020[1]. Việc ban hành Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND đảm bảo theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

2. Về quy trình bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

Quy trình bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được quy định tại Điều 21 Quy chế kèm theo Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND được xây dựng đúng theo quy định tại Điều 8 Hướng dẫn ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN, cụ thể: Người trúng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là người đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn, tổ dân phố.

3. Về giải pháp triển khai trong thời gian tới

Căn cứ các quy định hiện hành, tình hình thực tế, đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các văn bản của trung ương, của tỉnh về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố; hướng dẫn thôn, tổ dân phố thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Hội nghị bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, lựa chọn những cá nhân đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định, được sự tín nhiệm của cộng đồng dân cư để ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; đồng thời vận động cử tri tham gia Hội nghị đầy đủ, đúng thành phần quy định.

Tên của bạn
Nguyễn Minh Hiếu
Địa chỉ email
vanbeeminhhieu@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
Lạng Sơn