Skip to main content

Tỷ lệ thôn, tổ dân cư có nhà văn hóa

Số liệu thống kê

ty le thon, to dan cu co nha van hoa.png

 

Nguồn: cucthongkelangson.gov.vn