Skip to main content

Tình hình thực hiện Kế hoạch sản xuất Công nghiệp 5 năm 2016-2020

Số liệu thống kê

san xuat cong nghiep.png

 

Nguồn: cucthongkelangson.gov.vn