Skip to main content

Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất nâng, lâm nghiệp và thủy sản 5 năm 2016-2020

Số liệu thống kê

khsan xuat.png

 

Nguồn: cucthongkelangson.gov.vn