Skip to main content

Chuyển dịch cơ cấu GRDP giai đoạn 2016-2020 (%)

Số liệu thống kê

chuyen dich co cau.png

 

Nguồn: cucthongkelangson.gov.vn