Skip to main content

Tôi sinh ngày 04/9/1973, tham gia công tác bắt đầu từ ngày 01/10/1993 (giáo viên) đến nay. Tôi muốn biết thời điểm được nghỉ hưu trước tuổi theo NĐ 108 và các điều kiện theo quy định.

Trả lời

           Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi của công dân, Sở Nội vụ giải đáp như sau: 

          Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế và có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2023. Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31/12/2030; Theo đó, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và các Nghị định sửa đổi, bổ sung đã hết hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2023.

      Chính sách nghỉ hưu trước tuổi được quy định tại Điều 5 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ về tinh giản biên chế. Để được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo quy định nêu trên, cá nhân phải thuộc một trong các trường hợp theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP; đồng thời, cá nhân không thuộc các trường hợp chưa xem xét tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP.

          Tuy nhiên, nội dung cá nhân cung cấp chưa đủ cơ sở để xác định cá nhân có thuộc đối tượng tinh giản biên chế hay không và thời điểm đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP (nếu thuộc đối tượng).

         Do vậy, đề nghị bà Giáp Thị Phương Lan liên hệ với UBND huyện Chi Lăng (qua Phòng Nội vụ) để được hướng dẫn theo quy định. 

Tên của bạn
Giáp thị Phương Lan
Địa chỉ email
nguyensyandongmo@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
Khu Hoà Bình II, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn