Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Nâng cao hiệu quả cải cách tài chính công góp phần nâng hạng chỉ số PAR INDEX

Theo kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2022 vừa qua, tỉnh Lạng Sơn đạt 81,45%, xếp hạng 54/63 tỉnh, giảm 31 hạng so với năm 2021. Trong đó, Chỉ số thành phần Cải cách tài chính công (CCTCC) đạt 9,58/12 điểm, xếp hạng 42; giảm 0,22 điểm so với năm 2021 và giảm 10 bậc so với năm 2021. Cụ thể các tiêu chí Chỉ số thành phần bị giảm điểm gồm: tiêu chí Thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập: đạt 1,97/3 điểm, giảm 0,25 điểm so với năm 2021; tiêu chí Tác động của cải cách đến quản lý tài chính công (đánh giá qua điều tra xã hội học khảo sát lãnh đạo, quản lý): đạt 2,75/4 điểm, giảm 0,171 điểm so với năm 2021.

 

Kết quả phân tích các chỉ số cho thấy, công tác cải cách hành chính, CCTCC đã được các cấp, ngành, các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt, đã thực hiện tốt quy định về sử dụng kinh phí nguồn từ ngân sách, ban hành đầy đủ văn bản, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện đầy đủ quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất; thực hiện tốt cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập, trong năm có thêm đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên.

 

Tuy nhiên, lĩnh vực CCTCC còn có những tồn tại, hạn chế, giảm cả về xếp hạng và điểm số so với năm 2021 và còn thiếu 2,42 điểm mới đạt điểm tối đa. Nguyên nhân là trong năm 2022, giá một số hàng hoá, nguyên vật liệu trên thị trường biến động mạnh, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư một số dự án còn gặp khó khăn, vướng mắc, tỷ lệ giải ngân vốn ODA đạt thấp, công tác xây dựng kế hoạch vốn chưa sát so với nhu cầu giải ngân thực tế, các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên chiếm tỷ lệ cao. Một số lãnh đạo quản lý chưa đánh giá cao tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính, quản lý, sử dụng tài sản công, thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị...

 

Để khắc phục những hạn chế được chỉ ra tại kết quả công bố, góp phần cải thiện, nâng cao các Chỉ số PAR INDEX, ngày 24/6/2023, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số hài lòng về sụ phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lạng Sơn năm 2023.

 

Trong đó, giao nhiệm vụ cho Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố thực hiện các giải pháp về CCTCC, nhất là thực hiện các giải pháp để nâng điểm tiêu chí thành phần Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp so với năm 2021 và tác động của CCHC đến việc thực hiện cơ chế tự chủ, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, việc quản lý, sử dụng tài sản công, bị giảm điểm trong năm 2022. Cụ thể: các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện các quy định về tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của Chính phủ; thực hiện các chính sách về thu nhập, tiền lương, tiền công, chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh hình thức phân cấp ngân sách, khoán chi ngân sách trên cơ sở biên chế, nhiệm vụ chuyên môn được giao, định mức theo quy định, chủ động rà soát, sắp xếp bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức hợp lý để nâng cao chất lượng kết quả thực hiện nhiệm vụ, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và sử dụng kinh phí được giao tiết kiệm, hiệu quả, từ đó tiếp tục giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp so với năm 2021. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện.

 

Đồng thời, triển khai thực hiện các giải pháp để nâng điểm các tiêu chí thành phần:

 

Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh thực hiện các giải pháp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố thực hiện giải ngân 100% theo Kế hoạch, chỉ tiêu ngân sách nhà nước năm 2023.

 

Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố được thanh tra, kiểm toán tập trung thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách. Sở Tài chính hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán, tham mưu UBND tỉnh kịp thời các giải pháp đối với các kiến nghị còn tồn đọng lâu chưa được thực hiện theo quy định.

 

Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập: Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện các giải pháp nâng mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh cao hơn so với năm 2022. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện các giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, đánh giá nâng mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc so với năm 2022./.

 

Nông Lan (Sở Tài chính)

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.