Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng ngày 24/11/2021, tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội (Hà Nội) Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành và các điểm cầu cấp huyện, cấp xã.

 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: tuoitre.vn

 

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các văn nghệ sĩ cùng trên 6.200 đại biểu tại hơn 200 điểm cầu trong toàn tỉnh.

 

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy Lạng Sơn

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, trình bày Báo cáo tóm tắt về kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo bộ, ngành, địa phương cùng đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trình bày tham luận về kinh nghiệm, giải pháp, nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng, biểu dương, cảm ơn những đóng góp to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn thể cán bộ, đảng viên và đặc biệt là của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, các lực lượng tham gia trên mặt trận văn hóa trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ cần nhìn nhận thẳng vào những hạn chế, bất cập, yếu kém trên lĩnh vực văn hóa, để tìm ra nguyên nhân, giải pháp khắc phục.

 

Để tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng, phát triển nền văn hóa của dân tộc, Tổng Bí thư đề nghị: cần phải khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường; tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc; phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy Lạng Sơn

 

Tổng Bí thư cũng đặt ra yêu cầu cần phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sáng tạo, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; gắn liền với đấu tranh không khoan nhượng trước những cái xấu, phi văn hóa, phản văn hóa;… Xây dựng môi trường văn hóa số, phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số và công dân số; làm cho văn hóa thích nghi, điều tiết sự phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ 4; khẩn trương phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh.

 

Cấp ủy đảng và chính quyền các cấp phải nhận thức sâu sắc và quán triệt đầy đủ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về văn hóa. Trên cơ sở đó, xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện, huy động tối đa nguồn lực để phát triển văn hóa; khắc phục tư tưởng “duy kinh tế”, chỉ tập trung vào kinh tế mà ít quan tâm đến văn hóa; phải quán triệt nghiêm túc quan điểm: văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội.

 

Cũng trong chiều cùng ngày đã diễn ra hội nghị triển khai Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030.

 

Đỗ Hoạt

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.