Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Sáng 20/3, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của ủa Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật (VHNT) trong thời kỳ mới. Đến dự có đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (UVBTVTU) Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Xuân Huyên, UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí UVBTVTU;  đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh... cùng đông đảo các văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh.

 

Các đại biểu dự hội nghị

Nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị quyết số 23-NQ/TW, trong 15 năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật như: ban hành 73 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết tỷ lệ đạt trên 95%, đưa nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, VHNT vào Nghị quyết Đại hội Đảng, nghị quyết triển khai nhiệm vụ hằng năm. Quan tâm, tạo điều kiện động viên, khuyến khích văn nghệ sĩ với nhiều hoạt động thiết thực, đội ngũ sáng tác VHNT không ngừng được bổ sung, gia tăng về số lượng và chất lượng. Các loại hình nghệ thuật như thơ, văn xuôi, nhiếp ảnh, mỹ thuật… được quan tâm, phát triển, tổ chức được trên 15 cuộc thi sáng tác, 14 hội thảo, 15 kỳ triển lãm khu vực chuyên đề về VHNT, nhiều chương trình liên hoan nghệ thuật, tham gia các hội diễn ca, múa, nhạc chuyên nghiệp toàn quốc đạt kết quả cao, nhiều tác phẩm trên các lĩnh vực và thể loại mang đậm dấu ấn về con người Xứ Lạng, đạt giải thưởng quốc gia và khu vực. Công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, văn nghệ dân gian được quan tâm. Phong trào nghệ thuật quần chúng được các cấp ủy đảng, chính quyền coi trọng, hiện nay, toàn  tỉnh có trên 800 câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng, trung bình mỗi năm tổ chức hoạt động khoảng trên 1.500 buổi. Hệ thống thiết chế văn hóa được tăng cường, phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, địa phương, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của Nhân dân...

 

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW. Đồng chí đề nghị, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng: phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Đồng thời, tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa, VHNT. Có cơ chế, chính sách quan tâm, tạo điều kiện chăm lo, xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ.  Làm tốt công tác giao lưu hợp tác quốc tế, quan tâm, chỉ đạo làm tốt công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực VHNT. Đặc biệt, quan tâm, coi trọng công tác bảo vệ, giữ gìn, phát huy những giá trị di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc, khuyến khích, động viên văn nghệ sĩ, hội viên Hội VHNT tỉnh và các chi hội tích cực sáng tác, nghiên cứu, sưu tầm tác phẩm, công trình có giá trị, phát huy vai trò phổ biến, truyền dạy của các nghệ nhân dân gian.

 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu bế mạc hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, VHNT, tiếp tục nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ để đáp ứng yêu cầu xây dựng văn hóa, con người Việt Nam. Chú trọng công tác quản lý các loại hình thông tin trên mạng Internet; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh, góp phần định hướng tư tưởng và thẩm mỹ cho Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Phát huy những thành tựu trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, xây dựng chương trình, lộ trình cụ thể để phát triển VHNT từng giai đoạn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của các loại hình văn nghệ, chú trọng giá trị tư tưởng, nghệ thuật, bảo vệ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng tài năng văn hóa, VHNT.