Skip to main content
Trích yếu Đơn vị chủ trì dự thảo quyết định Hạn góp ý Số lần góp ý
Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 24-08-2020 0
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tư pháp 27-08-2020 0
Dự thảo Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 17-08-2020 0
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Nội vụ 08-08-2020 0
Danh sách cá nhân đề nghị khen thưởng cống hiến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Sở Nội vụ 02-07-2020 0
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Lạng Sơn Sở Ngoại vụ 10-07-2020 0
Danh sách tập thể đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập - Lao động Sở Nội vụ 05-07-2020 0
Dự thảo Quyết định ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Y tế 01-07-2020 0
Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Sở Xây dựng 18-06-2020 0
Nghị quyết Quy định mức chi tổ chức Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn Sở Thông tin và Truyền thông 14-06-2020 0
Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 197/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Kế hoạch và Đầu tư 13-06-2020 0
Dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 Sở Giao thông Vận tải 08-06-2020 0
Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 29-05-2020 0
Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Nội vụ 28-05-2020 0
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh về Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư về nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017-2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư 13-05-2020 0
Dự thảo Nghị quyết Ban hành quy định mức chi hỗ trợ một số chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 11-05-2020 0
dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBNDtỉnh về việc ban hành Quy định khen thưởng đối với doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơ Sở Nội vụ 10-05-2020 0
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổsung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được ban hành kèm theo Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Sở Nội vụ 10-05-2020 0
Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoan 2020 - 2025 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08-05-2020 0
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản điện tử và theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Thông tin và Truyền thông 24-04-2020 0