Skip to main content
Trích yếu Đơn vị chủ trì dự thảo quyết định Hạn góp ý Số lần góp ý
Dự thảo QĐ phân cấp cho Sở Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng; công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Xây dựng 05-12-2021 0
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04-12-2021 0
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2024 và Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2021 sửa đổi, Sở Tài nguyên và Môi trường 02-12-2021 0
Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2024 và Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND... Sở Tài nguyên và Môi trường 02-12-2021 0
Dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Y tế 02-12-2021 0
Dự thảo Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29-11-2021 0
Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với một số khoản phí thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 28-11-2021 0
Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 28-11-2021 0
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Thông tin và Truyền thông 27-11-2021 0
Dự thảo Nghị quyết quy định mức thưởng đối với tập thể, cá nhân lập thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục, quốc tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Nội vụ 21-11-2021 0
Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất; một số nội dung cụ thể về thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Sở Tài chính 15-11-2021 0
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu, Khu công nghiệp, các cửa khẩu ngoài Khu kinh tế cửa khẩu giữa Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện và TPLS Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn 13-11-2021 0
Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ rủi ro trong công tác tiêm phòng gia súc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 12-11-2021 0
Lấy ý kiến nhân dân đối với việc đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn Sở Nội vụ 06-10-2021 0
Dự thảo Nghị quyết Quy định về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Công an tỉnh 30-10-2021 0
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn Sở Thông tin và Truyền thông 22-10-2021 0
Dự thảo quyết định ban hành quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Công an tỉnh 22-10-2021 0
Dự thảo Quyết định ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Xây dựng 21-10-2021 0
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 15-10-2021 0
Dự thảo Quyết định ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 15-10-2021 0