Skip to main content
Trích yếu Đơn vị chủ trì dự thảo quyết định Hạn góp ý Số lần góp ý
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ Nhân dân tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 27-02-2023 0
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Quốc hội 15-03-2023 0
Dự thảo Quyết định sửa đổi về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Sở Nội vụ 08-02-2023 0
Dự thảo Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Lạng Sơn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26-01-2023 0
Dự thảo NQ chế độ, định mức chi các hoạt động nhằm duy trì thành quả của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022-2025 Quy định chế độ, định mức chi các hoạt động nhằm duy trì thành quả của Chương trình mục tiêu Y tế Sở Y tế 04-02-2023 0
Lấy ý kiến nhân dân cá nhân đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba Sở Nội vụ 27-12-2022 0
Dự thảo Quyết định ban hành quy định về thanh toán, quyết toán các nguồn vốn được lồng ghép, nguồn vốn huy động và các nguồn vốn khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; quyết toán nguồn vốn đầu tư công hỗ trợ bằng vật liệu xây dựng... Sở Tài chính 28-12-2022 0
Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023-2025 Sở Thông tin và Truyền thông 16-12-2022 1
Dự thảo Quyết định ban hành quy định về chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với các dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 Sở Xây dựng 11-12-2022 0
Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn Sở Thông tin và Truyền thông 07-12-2022 0
Dự thảo Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn Sở Xây dựng 04-12-2022 0
Lấy ý kiến dự thảo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Gia UBND huyện Bình Gia 28-11-2022 0
Dự thảo NQ sửa đổi, bổ sung NQ số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tnh về việc thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2024, NQ số 02/2021/NQ-HĐND ngày 03/02/2021 và NQ số 20/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường 20-11-2022 0
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung QĐ số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2024, QĐ số 05/2021/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 và QĐ số 36/2021/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường 20-11-2022 0
Dự thảo Nghị quyết quy định định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tư pháp 20-11-2022 0
Dự thảo quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 20-11-2022 0
Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nội dung Giảm nghèo về thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Thông tin và Truyền thông 21-11-2022 0
Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo 20-11-2022 0
Dự thảo Nghị quyết về việc cho phép áp dụng cơ chế đặc thù hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Lạng Sơn Sở Tài nguyên và Môi trường 17-11-2022 0
Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 11-11-2022 0