Skip to main content
Trích yếu Đơn vị chủ trì dự thảo quyết định Hạn góp ý Số lần góp ý
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn Sở Thông tin và Truyền thông 22-10-2021 0
Dự thảo quyết định ban hành quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Công an tỉnh 22-10-2021 0
Dự thảo Quyết định ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Xây dựng 21-10-2021 0
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 15-10-2021 0
Dự thảo Quyết định ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 15-10-2021 0
Dự thảo Quyết định phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Xây dựng 09-10-2021 0
Dự thảo Quyết định quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm định Bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm định trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 07-10-2021 0
Dự thảo Quyết định về việc phân cấp, ủy quyền tổ chức lập quy chế quản lý kiến trúc đối với các đô thị; tổ chức lập, điều chỉnh danh mục công trình Kiến trúc có giá trị trên địa bàn quản lý; phân cấp, ủy quyền tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt... Sở Xây dựng 05-10-2021 0
Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn Sở Giao thông Vận tải 01-10-2021 0
Dự thảo Nghị quyết quy định mức thưởng đối với tập thể, cá nhân lập thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục, quốc tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Nội vụ 01-10-2021 0
Dự thảo Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn Sở Nội vụ 27-09-2021 0
Dự thảo Nghị quyết về việc quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 27-09-2021 0
Dự thảo Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn Sở Tư pháp 17-09-2021 0
Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, nộp phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng đối với cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm, cây lâm nghiệp và cây mẹ (cây trội), vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 02-09-2021 0
Lấy ý kiến nhân dân danh sách cá nhân đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”. Sở Nội vụ 07-08-2021 0
Lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân dự kiến đề nghị tặng danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” Sở Nội vụ 12-08-2021 0
Dự thảo Nghị quyết ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2022-2025 Sở Tài chính 26-08-2021 0
Dự thảo Nghị quyết về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022 – 2025. Sở Tài chính 20-08-2021 0
Đăng tải danh sách cá nhân đề nghị khen thưởng cống hiến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh (Bà Vũ Thị Tuyến)) Sở Nội vụ 20-08-2021 0
Dự thảo Quyết định ban hành giá cung cấp dịch vụ công giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài nguyên và Môi trường 16-08-2021 0