Skip to main content
Trích yếu Đơn vị chủ trì dự thảo quyết định Hạn góp ý Số lần góp ý
Dự thảo Quyết định quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025 Sở Tài chính 19-09-2022 0
Dự thảo NQ quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025... Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 18-09-2022 0
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 16-09-2022 0
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành kèm theo Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Văn phòng UBND tỉnh 16-09-2022 0
Danh sách tập thể đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba theo công trạng và thành tích đạt được Sở Nội vụ 11-09-2022 0
Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 04-09-2022 0
Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Văn phòng UBND tỉnh 03-09-2022 0
Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ rủi ro trong công tác tiêm phòng gia súc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 - 2030 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 29-08-2022 0
Dự thảo Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn Sở Kế hoạch và Đầu tư 27-08-2022 0
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động tại các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Nội vụ 19-08-2022 0
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về cơ chế phân cấp quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Kế hoạch và Đầu tư 11-08-2022 0
Dự thảo NQ quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai... Sở Kế hoạch và Đầu tư 11-08-2022 0
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Giao thông Vận tải 08-08-2022 0
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ Nhân dân tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn BCH Bộ đội Biên phòng 07-08-2022 0
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Nội vụ 04-08-2022 0
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về Quản lý vận hành khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Giao thông Vận tải 23-07-2022 0
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Nội vụ 22-07-2022 0
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2024 Sở Tài nguyên và Môi trường 22-07-2022 0
Danh sách tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước (Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Chi Lăng; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Lạng Sơn; Hiệp hội doanh nghịêp tỉnh Lạng Sơn) Sở Nội vụ 06-07-2022 0
Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá xây dựng mới nhà, công trình và vật kiến trúc áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Xây dựng 30-06-2022 0