Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
35/GM-UBND Giấy mời họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh
34/GM-UBND Giấy mời Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19
33/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
32/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016 -2020 và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
31/GM-UBND Giấy mời dự Lễ chuyển giao công chức, người lao động thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn từ Văn phòng Quốc hội về Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
29/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Lễ chuyển giao công chức, người lao động thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn từ Văn phòng Quốc hội về Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
29/GM-UBND Giấy mời dự dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết: Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 -2020; Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 -2020;
28/GM-UBND Giấy mời Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021
27/GM-UBND Giấy mời về việc kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
26/GM-UBND Giấy mời dự họp tổng kết năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Lạng Sơn
24/GM-UBND Giấy mời dự Lễ chuyển giao công chức, người lao động thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn từ Văn phòng Quốc hội về Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
21/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI
19/GM-UBND Giấy mời dự đối thoại với công dân phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
18/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2021(ngày 19 tháng 01 năm 2021)
17/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo đề cương và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ Lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) tỉnh Lạng Sơn và dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn
16/GM-UBND Giấy mời họp Hội đồng thẩm định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố năm 2020
15/GM-UBND Giấy mời họp Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ; nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2020
14/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Thanh tra
11/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Thanh tra
10/TB-UBND Thông báo về việc tổ chức họp báo quí I năm 2021
08/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian họp tổng kết năm 2020 vàp hương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo Thu ngân sách nhà nước tỉnh
13/GM-UBND Giấy mời Họp chuyên đề xem xét các dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
11/GM-UBND Giấy mời dự họp thẩm định hồ sơ Đề án sắp xếp sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
10/GM-UBND Giấy mời dự họp tổng kết năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo Thu ngân sách nhà nước tỉnh
09/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị “Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021”
08/GM-UBND Giấy mời dự họp trực tuyến 3 cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
07/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành Kế hoạch và Đầu tư
06/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng,nhiệm vụ năm 2021của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia
05/GM-UBND Giấy mời dự Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm và chính sách mới của Nhật Bản nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số
04/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh
03/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị tổng kết trực tuyến ngành tài chính năm 2020
01/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh
488/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng tháng 12/2020,kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm quý IV và cả năm 2020
487/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn 2035
485/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết 01 năm vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia và công bố dịch vụ công trực tuyến 2.700
484/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam -Trung Quốc năm 2020
483/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 5 năm giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Nội vụ
482/GM-UBND Giấy mời hội nghị trực tuyến triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách năm 2021
481/GM-UBND Giấy mời dự Chương trình thăm và động viên ngành Tài chính, Ngân hàng thực hiện công tác quyết toán năm 2020
480/GM-UBND Giấy mời họp thẩm định, xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới,xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020