Ngày 14/10/2020, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Thứ trưởng Trần Anh Tuấn chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

 

Hội nghị đã nghe đại diện Bộ Nội vụ triển khai những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương.

 

Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, thực hiện sửa đổi, bổ sung 05 điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 38 điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương với một số nội dung sửa đổi về nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với tư cách là thành viên Chính phủ, mô hình tổ chức chính quyền địa phương, cơ cấu tổ chức HĐND, UBND cấp xã… Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, sửa đổi, bổ sung 28/86 điều của Luật Cán bộ, công chức và 15/62 điều của Luật Viên chức với một số điểm mới như sửa đổi khái niệm về công chức, chính sách trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ, tuyển dụng, nâng ngạch công chức, đánh giá và xếp loại, kỷ luật công chức, đánh giá viên chức…

 

Sau khi nghe các ý kiến tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn ghi nhận các ý kiến góp ý, phản ánh của các bộ, ngành, địa phương. Đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, tiếp tục nắm bắt các tình huống trong quá trình thực hiện các nội dung sửa đổi để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo kịp thời, bảo đảm việc thi hành Luật thực hiện thống nhất, hiệu quả.

 

Thùy Linh