Ngày 21/9/2020, Học viện Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 4 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

 

Trong thời gian từ 21 - 26/9, 30 đồng chí thuộc đối tượng 4 là công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo và tương tương và đối tượng không được hưởng lương gồm Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, đại điện các tổ chức quần chúng thuộc 5 đơn vị: thành phố Lạng Sơn, các huyện Văn Lãng, Chi Lăng, Lộc Bình và Cao Lộc sẽ được giảng viên của Học viện Dân tộc truyền đạt 6 chuyên đề cơ bản gồm: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; công tác quản lý Nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; công tác quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

 

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các đối tượng tăng cường kiến thức kỹ năng giải quyết các vấn đề trong thực tiễn, đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay./.

 

Thanh Huệ