Skip to main content

Báo cáo phòng chống tham nhũng

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
313/BC- UBND Báo cáo công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (BC sau thẩm tra)
294/BC-UBND Báo cáo công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (Phục vụ kỳ họp giữa năm 2023 của HĐND tỉnh)
283/BC-UBND Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý II và Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2023
259/BC-UBND Báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
111/BC-UBND Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2023
42/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Quý Mão
599/BC-UBND Báo cáo công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực năm 2022; nhiệm vụ năm 2023 (Hoàn thiện sau thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh)
548/BC-UBND Báo cáo công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực năm 2022; nhiệm vụ năm 2023
439/BC-UBND Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý III và 9 tháng đầu năm 2022
270/BC-UBND Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý II và Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2022
109/BC-UBND Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2022
402/BC-UBND Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2021
165/BC-UBND Tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng
116/BC-UBND Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2021
60/BC-UBND Về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Tân Sửu
607/BC-UBND Kết quả triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” năm 2020
604/BC-UBND Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý IV và tổng kết năm 2020
521/BC-UBND Công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; nhiệm vụ năm 2021 (Báo cáo trình Kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh)
422/BC-UBND Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý III/2020 và sơ kết 9 tháng đầu năm 2020
237/BC-UBND Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý II/2020 và sơ kết 06 tháng đầu năm 2020
227/BC-UBND Công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
535/BC-UBND Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý IV và tổng kết năm 2019
502/BC-UBND Kết quả công tác tư pháp năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020
488/BC-UBND Báo cáo công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; nhiệm vụ năm 2020
482/BC-UBND Tình hình thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 2019, nhiệm vụ năm 2020
404/BC-UBND Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm 2019