Skip to main content

Báo cáo kinh tế xã hội

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
403/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023
327/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023 (hoàn thiện sau thẩm tra)
327/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023 (hoàn thiện sau thẩm tra)
303/BC-UBND Báo cáo đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn 5 năm 2021 - 2025
300/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2023
289/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ đối với các dự án đầu tư thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
254/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023
254/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023
251/BC-UBND Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023 (Báo cáo phục vụ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2023)
245/BC-UBND Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
242/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2023
232/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ đối với các dự án đầu tư thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
210/BC-UBND Đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
208/BC-UBND Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 8 tháng cuối năm 2023 (Phục vụ buổi làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)
192/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023
186/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2023
180/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
173/BC-UBND Đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
132/BC-UBND Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023
132/BC-UBND Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023
124/BC-UBND Kết quả phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn
121/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 đối với các dự án đầu tư thuộc Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
120/BC-UBND Tình hình thực hiện nội dung hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi
114/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2023
108/BC-UBND Báo cáo đánh giá, phân tích tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2023
86/BC-UBND Về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn